You appear to be from United States of America - please consider a regional EZEE site   

Ezee elektriska cigarretter - FAQ

Vad är elektriska cigarretter?
Elektriska cigarretter (även kända som e-cigarretter eller personal vaporizers) är ett bra alternativ till vanliga cigarretter. De är batteridrivna apparater som skapar en "dimma" eller rökliknande ånga som inhaleras/andas in istället för tobaksrök. Det uppladdningsbara batteriet hettar upp ett värmeelement som kallas "atomizer", en slags sprayflaska. Värmeelementet hettas upp med låg temperatur för att förvandla vätskan i vätskebehållaren, som innehåller propylenglykol, glycerin, smaksättningsämnen och nikotin, till röklik ånga.

Är e-cigarretter riskfria?
Någonting som innehåller nikotin kan inte anses vara 100 % hälsosamt. Bevis från ett stort antal studier påvisar dock att e-cigarretter är långt säkrare än vanliga cigarretter, innehållande tobak. Skadereduktionsexperter hävdar, med stöd av all denna forskning, att rökfria produkter minskar hälsoriskerna med över 99 %, jämfört mot att använda vanliga cigarretter. Nästan samma låga risk som för icke-rökare alltså. Det är missvisande och ansvarslöst av hälsoexperter på myndigheter, vars syfte är att reducera hälsoriskerna i samhället p.g.a. tobaksanvändning, att kommunicera till rökare att tobaksfria substitut, som exempelvis e-cigarretter, "inte är ett säkert alternativ till vanlig rökning" helt enkelt för att de "bara" är 99 % säkra, och inte 100 % säkra.

Innehåller e-cigaretter anti-frysmedel?
Nej. Den här myten började cirkulera 2009 efter ett pressmeddelande gällande e-cigarretter från FDA (U.S. Food and Drug Administration, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet). FDA testade 18 vätskepatroner från 2 företag. Av dessa 18 patroner testades 1 positivt för en ickegiftig mängd Dietylenglykol (cirka 1 %). Dietylenglykol används då och då som anti-frysmedel i kylarvätska men har inte hittats vid tester av andra e-cigarretter. Basvätskan i en e-cigarrett består vanligtvis av Propylenglykol vilket klassificeras som GRAS (Generally Recognized As Safe, alltså allmänt betraktat som riskfritt) av FDA och EPA (United States Environmental Protection Agency, USA:s miljöskyddsmyndighet). Även om Propylenglykol ibland återfinns i anti-frysmedel så är anledningen främst att göra kylarvätskan mindre giftig och säkrare för småbarn och husdjur. Propylenglykol är faktiskt en vanlig tillsats i mycket av den mat vi äter, men även i kosmetika och medicin. Det används också i dimmaskiner på teaterscener och på nattklubbar.

Orsakar e-cigarretter cancer som vanliga cigarretter?
Trots att FDA och andra forskare genomfört tester och upptäckt spår av tobaksunika nitrosaminer i e-cigarretter, som man vet orsakar cancer, så var fynden så extremt små att de sannolikt inte kan orsaka cancer. För att få lite perspektiv på det hela så var fynden som man hittade i e-cigarretter nästan exakt lika små som i de FDA-godkända nikotinplåstren. Och nitrosaminhalten var runt 1 300 gånger lägre än i vanliga Marlborocigaretter. Rimligtvis borde detta alltså innebära att cancerrisken vid användning av e-cigarretter inte är större än vid användning av FDA-godkända nikotintuggummin, nikotinplåster och tabletter.

Vad ska man tro om alla nyheter som handlar om att e-cigarretter innehåller giftiga kemikalier och metaller?
Medier drar förhastade slutsatser i sin rapportering, när de hänvisar till studier om e-cigarretter och dess "farliga" hälsorisker, trots att forskningen är ofullständig och ännu i sin linda. Trots att de studier som medier hittills rapporterat om är ofullständiga, så har de faktiskt visat att nivån av föroreningar i ångan hos e-cigarretter är så låga att det är högst tvivelaktigt att tala om hälsorisker. Troligen så är det tusentals gånger mer hälsosäkert att använda e-cigarretter än att fortsätta röka cigarretter innehållande tobak. Så sanningen är att ju mer kemikalier man upptäcker inte per automatik betyder att produkten är farlig. Varje dag konsumerar vi, andas in och utsätts för kemikalier oavsiktligt, som endast är hälsofarliga i höga halter. Det är inte ärligt av folkhälsoorganisationer att varna för e-cigarretter genom att hänvisa till dessa studier, precis som om de skulle utgöra det slutgiltiga beviset på att de uppmätta kemikalienivåerna innebär hälsorisker.

Dr. Igor Burstyn vid Drexel University i USA, granskade alla kemikalier som i studier hade hittats i både ångan och vätskan hos e-cigarretter. Inklusive de studier där rapporteringen hade överdrivit de farliga hälsoriskerna kring användningen av e-cigarretter. Hans rapport blev utvärderad och publicerades i januari 2014 i Bio Med Central´s Public Health Journal (Vetenskaplig tidskrift inom Folkhälsa, Storbritannien): "Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarrettes tells us about health risks".

Det är helt uppenbart för den som granskar de över 60 tillgängliga studierna, gjorda på vätskan och ångan hos e-cigarretter, att fördelarna med användningen av e-cigarretter helt klart överväger de negativa faktorerna.

När det nu finns över 60 studier om detta, varför hävdar då folkhälsoexperter att de inte vet vad som finns i e-cigarretter och att de "kanske" är farligare än vanliga cigarretter?
Bra fråga. Tyvärr så har vi inget bra svar men vad vi vet är att farmaceutiska företag inte vill att rökare byter till e-cigarretter. De vill helst att rökare byter till farmaceutiska produkter eller olika typer av nikotinsubstitut som exempelvis nikotinplåster eller tuggummin.

Hela den farmaceutiska industrin och dess stomme sponsrar mycket anti-tobaksforskning och supportar många anti-tobaksorganisationer och politiker som talar om faran med både e-cigarretter och tobak, samt försöker driva igenom kampanjer för att minska användningen av dessa produkter.

Vi vet också att det finns en liten, men ack så högljudd grupp, bland den samlade folkhälsogemenskapen, som är helt emot allt som inte är 100 % fritt från tobak och nikotin. Deras radikala protester mot e-cigarretter verkar vara mer grundad på ideologi än på vetenskapliga fakta. Det verkar som om denna grupp hellre låter rökarna vara osäkra och rädda för e-cigarretter istället för att låta dem sluta röka vanliga cigarretter, genom att byta till traditionella "sluta-röka-metoder". Detta kan tyvärr göra så att rökare som inte försöker sluta, eller rökare som misslyckas med traditionella "sluta-röka-metoder", fortsätter att använda de mest farliga produkterna på marknaden - istället för ett mycket säkrare alternativ, e-cigarretten. 

Kan e-cigarretter hjälpa mig att sluta röka?
E-cigarretter är inte godkända att marknadsföras som "sluta-röka-produkter", som exempelvis nikotintuggummin eller nikotinplåster. En hel del rökare som vill sluta har dock själva upptäckt e-cigarretterna som ett effektivt och bra alternativ. Det finns många bevis från verkligheten, men även en del studier, som starkt visar att e-cigarretter är ett mycket bra och effektivt alternativ till vanlig rökning. Enkätundersökningar har visat att upp till 80 % av de som börjar använda e-cigarretter lyckas sluta röka vanliga cigarretter. En studie visade även att e-cigaretter fungerade minst lika bra som nikotinplåster för att sluta röka tobak.

Även om en del användare av e-cigarretter gradvis lyckas minska sitt användande till slutligen ingenting alls, så är e-cigarretterna för de allra flesta användare ett bra och hälsosammare alternativ. Inte ett sätt att helt sluta med nikotin. Det finns alltså inte jättemycket forskning ännu, som visar hur bra och effektiva e-cigarretterna är för att bota och behandla nikotinberoende. Enligt personliga berättelser från människor som använt e-cigarretter indikerar de tydligt att det är ett väldigt effektivt sätt att drastiskt minska nikotinnivåerna i kroppen. Men framförallt att få stopp på "gamla triggers" som gör att man vill ta en cigarrett. Precis som med farmaceutiska sluta-röka-hjälpmedel, så är det alltid upp till individen och hens beslutsamhet att vilja sluta röka som är avgörande. Ett visst mått av hur beroende man är och hur länge man rökt spelar givetvis roll också. E-cigarretter verkar även vara ett mycket mer hälsosamt alternativ för korttidsanvändning om man skulle råka få ett återfall. Den bästa nyheten är dock att själva nikotinet sig självt bara innebär väldigt låga hälsorisker. Så att byta till e-cigarretter kan alltså vara nästan lika bra som att sluta helt. Det allra, allra viktigaste för de som inte kan, eller vill sluta med nikotin är dock att försöka stoppa att dessa människor får i sig alla hälsofarliga kemikalier som finns i cigarrettrök - och då kan e-cigaretter vara till stor hjälp.

Hur är CASAA involverande i forskningen om e-cigarretter?
Vintern 2010 sammanträdde styrelsen för CASAA (The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association. En världsomspännande förening bildad 2009, i syfte att föra konsumenternas talan för rökfria alternativ) och diskuterade hur man just då men även långsiktigt skulle förhålla sig till forskning kring e-cigarretter och rökfria alternativ. Det konstaterades att CASAA varken hade tillräckligt med personal eller finansiella medel att sponsra, stödja, handleda eller ens ha översikt över forskningen som pågick, eller borde ha pågått just då. Styrelsen valde då att stoppa all insamling och finansiering av olika forskningsprojekt. Istället riktade man sina insatser och finansiell sponsring mot att utbilda och upplysa allmänheten, medier och jurister världen över, om reduktion av hälsorisker p.g.a. tobaksanvändning. Detta gjordes i två steg: Göra forskning och studier lättillgänglig för allmänheten, i sin helhet. Samt fortsätta "strida" för de rökfria alternativens tillgänglighet, effektivitet och kostnadsmässiga konkurrenskraft.

Efter att detta besluts röstades igenom av CASAA förde man över alla donationer som redan gjorts av medlemmar, till de studier som hade bestämts i förväg, men fortsatte alltså inte efter denna strategiska helomvändning att samla in pengar öronmärkta bara för forskning.

Tilläggas bör att, eftersom CASAA aldrig har egen kontroll över någon forskning, kan vi inte kommentera pågående framsteg, administration, insamlingar eller validitet på några av de studier som genomförs just nu.

År 2013 samlade CASAA ihop pengar från sina medlemmar och fick ihop ett blygsamt belopp på cirka 120 000 kronor. Pengarna gick till professor Dr. Igor Burstyn, professor vid Drexel universitets avdelning för miljö- och yrkeshälsa där han just forskar inom ämnet miljö- och yrkeshälsa, med utbildning inom både epidemiologi och yrkeshälsa. Dr. Burstyn’s essä, "Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarrettes tells us about health risks", blev utvärderad och publicerad i Bio Med Central´s Public Health Journal (Vetenskaplig tidskrift inom Folkhälsa, Storbritannien) i januari 2014. Dr. Burstyn granskade alla kemikalier som hade hittats i e-cigarretters ånga och vätska. Han kom till slutsatsen att de uppmätta värdena var långt under de nivåer som bevisligen innebär potentiella hälsorisker för människor, även i de avhandlingar som enligt medierapporteringen hade varit uppseendeväckande och visat på "farliga nivåer". Det här är den studien som definitivt motbevisar alla påståenden om att e-cigaretter är hälsofarliga och att användarrestriktioner är helt onödiga.

Vad finns det för forskning på e-cigarretter kring säkerhet och påverkan?
Vad finns det för forskning på e-cigarretter kring säkerhet och påverkan? Utöver Dr. Burstyn´s essä om e-cigarretter finns det mycket annat material på CASAA´s hemsida. Det finns länkar till i princip all tillgänglig forskning och tester om e-cigarretter. Under e-cigarrettsektionen på hemsidan kan du ta del av allt detta material (http://casaa.org/).